Forslag om fredning af Kær Vestermark i Sønderborg Kommune

Publiceret 22-07-2015
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening og Sønderborg Kommune har den 2. juli 2015 fremsat forslag om fredning af Kær Vestermark i Sønderborg Kommune.

Fredningsforslaget behandles af Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del.

Fredningsforslaget omfatter knap 144 ha, og afgrænses mod vest af Alssund. Mod nord løber fredningsgrænsen i skellet mod Kær Vig, og mod øst ligger grænsen i skellet mellem det tidligere øvelsesareal og dyrkede marker. Mod syd ligger grænsen mellem øvelsesarealet og Sønderborg renseanlæg. Ca. 1 km. nordøst for Kær Vestermark ligger skovområdet Mosen, som er en del af det tidligere øvelsesareal og ligeledes omfattet af fredningsforslaget.

Fredningen har til formål at bevare og forbedre områdets landskabelige værdier og sikre, at området fremtræder som et overvejende åbent landskab med mulighed for udsigt over Alssund, at bevare og forbedre områdets naturværdier og biodiversitet, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv, at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning, at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter, samt fastlægge en overordnet ramme for aktiviteterne i området, og at sikre offentlig adgang til området.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, som strider mod fredningsforslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget torsdag den 3. september 2015, kl. 10:00 på Sønderborg Vandrehjem, Kærvej 70, 6400 Sønderborg

med efterfølgende besigtigelse af de arealer, fredningsforslaget vedrører.

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

Se fredningsforslaget i nedenstående links.

Se fredningsforslag , fredningskort , kortbilag og øvrige bilag

Interesserede kan desuden rekvirere fredningsforslaget ved skriftlig henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.