Fredning af Assistens Kirkegård i Københavns Kommune

Publiceret 13-11-2015
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for København har den 3. november 2015 truffet afgørelse om fredning af Assistens Kirkegård.

Fredningens formål er
-        At sikre, at nuværende og fremtidig kirkegårdsdrift, der foregår i medfør af den til enhver tid offentligretlige regulering om kirkegårdsdrift, kan opretholdes uanfægtet af fredningen,
-        At sikre Assistens Kirkegårds museale og rekreative værdier,
-        At sikre de kulturelle, historiske, botaniske, landskabelige og biologiske  værdier,
-        At sikre Assistens Kirkegård som en helhed bestående af grønt område, kirkegård og historisk værdifulde arealer.

Følgende matrikelnumre er helt eller delvist omfattet af fredningen:
Matr.nrr. 25 b , 25 c , 25 h , 25 i , 6147, 27 b , 27 c , 27, 28, 26 b , 26 a , 26 e , 26 c , 26 d , 25 g , 25 f , 25 e , 25 d , 31 e , 31 f , 31 g , 31 c , 219 a , 219 b , 31l, 202, 31 i , 31 h , 201, 243, 6114, 825, 186, 6035, 6036, 187, umatrikuleret areal nr. 1 samt umatrikuleret areal nr. 2, Udenbys Klædebo Kvarter, København, samt dele af matr.nr. 25 a og 31 d ibd.

Fredningen udløser ingen erstatning.

Afgørelsen kan inden 4 uger efter den dag, afgørelsen er modtaget, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal inden fristens udløb indgives skriftligt til Fredningsnævnet for København ved anvendelse af digital selvbetjening. Klagen indgives på Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, www.nmkn.dk . Her kan borgere klage ved brug af link via borger.dk. Virksomheder kan klage ved brug af link via virk.dk. Fredningsnævnet videresender herefter digitalt klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 43:

  1. Ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt,
  2. enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse,
  3. statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt
  4. organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget.

Fredningsnævnet for København, den 12. november 2015
Seerup
formand

Se fredningsnævnets afgørelse her .

Bemærk :  Der er klaget over fredningsnævnets afgørelse, hvorfor sagen skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Fredningsnævnets afgørelse er således ikke endelig.