Fredning af Botanisk Have i Aarhus

Publiceret 25-11-2015
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har den 25. november 2015 truffet afgørelse om fredning af Botanisk Have i Aarhus.

Ved afgørelsen om at frede Botanisk Have har fredningsnævnet lagt særlig vægt på, at Botanisk Have er beliggende centralt i Aarhus og i stort omfang bruges af offentligheden til en lang række forskellige aktiviteter. Der er tale om et værdifuldt rekreativt område, der også indeholder landskabelige og naturmæssige kvaliteter. 

Det er et naturligt og nødvendigt led i fredningen, at det sikres, at der for offentligheden fortsat er de eksisterende adgange til Botanisk Have. Fredningsnævnet har derfor også fundet det nødvendigt at inddrage en del af den sydlige del af parken under fredningen.

Fredningsnævnet har imidlertid samtidig stor forståelse for behovet for den yderligere udvidelse af Den Gamle By, der skal bestå i et nyt indgangsparti med tilknyttede faciliteter. Fredningsnævnet har på den baggrund tilsluttet sig den afgrænsning af fredningen mod Den Gamle By, der under fredningssagens behandling er foreslået af både Den Gamle By og Danmarks Naturfredningsforening. Arealet vest for stien ved Den Gamle By inddrages således ikke i fredningen.

Fredningen sikrer herved på den ene side den sydlige adgang til Botanisk Have, mens fredningen på den anden side ikke hindrer tilvejebringelsen af et nyt indgangsparti med tilhørende faciliteter til Den Gamle By.

Se afgørelsen her .
Se kort i høj opløsning her .

Bemærk :  Der er klaget over fredningsnævnets afgørelse, hvorfor sagen skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Fredningsnævnets afgørelse er således ikke endelig.