Fredning af Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt

Publiceret 14-12-2015
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har den 11. december 2015 truffet afgørelse om fredning af Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt i Norddjurs Kommune.

Fredningens formål:

  • At sikre opretholdelsen af områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter, herunder at bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv.
  • At sikre og forbedre de landskabelige oplevelses- og udsigtsmuligheder i tilknytning til Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg.
  • At sikre og styrke offentlighedens adgang.
  • At sikre og styrke de geologiske kvaliteter.
  • I særlig grad at tilgodese de biologiske, geologiske og landskabelige interesser i delområde A på Sønderbjerg.
  • I særlig grad at tilgodese de landskabelige og rekreative interesser i delområde B ved Sønderbjerg.
  • At medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som området er udpeget for.

Se afgørelse i nedenstående links:
Fredningsnævnets afgørelse
Fredningsnævnets erstatningsafgørelse
Se fredningskort i høj opløsning her .

Bemærk :  Der er klaget over fredningsnævnets afgørelse, hvorfor sagen skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Fredningsnævnets afgørelse er således ikke endelig.