Afgørelse om fredning af sammenhængende natur og landskab syd for Harlev i Skanderborg og Aarhus Kommuner

Publiceret 19-01-2016
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del har med afgørelse af 19. januar 2016 besluttet at frede et sammenhængende natur og landskab syd for Harlev i Skanderborg og Aarhus Kommuner

Det er fredningens formål:

• at bevare og forbedre natur- og landskabsværdierne samt skabe et større sammenhængende naturområde.

• at forbedre adgangen til fredningsområdet både for offentligheden og i undervisnings- og formidlingsmæssig sammenhæng

• at bevare og beskytte kulturhistoriske værdier og de naturligt forekommende stenbestrøninger

• at medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som er på det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for habitatområde 232.

Se afgørelsen i nedenstående links:

Fredningsnævnets afgørelse
Fredningsnævnets afgørelse om erstatning

 

Fredningskort
Delområdekort  
Kulturkort

Bemærk :  Der er klaget over fredningsnævnets afgørelse, hvorfor sagen skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Fredningsnævnets afgørelse er således ikke endelig.