Forslag om fredning af Keldsø i Gribskov og Helsingør Kommuner

Publiceret 21-09-2016
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening har rejst forslag til fredning af Keldsø-området i Gribskov og Helsingør Kommuner.
Forslaget behandles af Fredningsnævnet for Nordsjælland.

Fredningsforslaget omfatter ca. 308 ha. Formålet med fredningen er:

- At der gives landskabet og naturen en varig beskyttelse, således at området fortsat fremtræder åbent uden udsigtsforstyrrende tilplantninger, skæmmende byggerier, tekniske anlæg eller råstofgravning.
- At sikre og fremme de store landskabs- og naturværdier og de potentialer, området har gennem en permanent ekstensivering af landbrugsdriften på de lavest beliggende dele af den gamle søbund og de omkringliggende arealer.
- At fremme de rekreative interesser i området med en styrkelse af det nuværende stisystem med nye stier, der sammenbinder de eksisterende.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget med efterfølgende besigtigelse af området

Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 9.30 til 14.30

Esrum Kloster & Møllegård, Klostergade 11-12 , Esrum , 3230 Græsted

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

Se fredningsforslaget, bilag og kort i nedenstående links:

Fredningsforslaget 
Fredningskort
Bilag