Fredning af Allerød Lergrav

Publiceret 13-06-2016
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for København har den 8. juni 2016 truffet afgørelse om fredning af Allerød Lergrav i Furesø Kommune.

Fredningen omfatter ca. 21 ha.
Formålet med fredningen er
1) at sikre og forbedre
               a) de biologiske værdier i området, herunder gennem pleje at sikre naturtypen overdrev,
               b) områdets naturtyper for at skabe et artsrigt plante- og dyreliv,
               c) områdets landskabelige værdier, herunder at holde landskabet åbent og
               d) områdets rekreative kvaliteter samt offentlighedens adgang,
2) at sikre, at de kulturhistoriske og internationale kendte geologiske kvaliteter bevares og
3) at skabe grundlag for naturpleje.

De berørte matr. nr. er: 2 c, 2 d, 10 og 19, Bregnerød by, Farum.
Der er samtidig truffet afgørelse om erstatning.
Klage over afgørelserne skal ske skriftligt inden 4 uger til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV (www.nmkn.dk). Klageberettigede er 1) Ejere og brugere, 2) Enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, 3) Statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt 4) Organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i afgørelsen. Erstatningsafgørelsen kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen.

Se afgørelsen i nedenstående links:
Fredningsnævnets afgørelse og fredningskort i høj opløsning
Fredningsnævnets afgørelse om erstatning