Fredning af Kær Vestermark i Sønderborg Kommune

Publiceret 16-12-2016
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del har den 15. december 2016 truffet afgørelse om fredning af Kær Vestermark i Sønderborg Kommune

Fredningen omfatter 143,58 ha.

Det er fredningens formål: At bevare og forbedre områdets landskabelige, historiske og kulturhistoriskeværdier og sikre, at Kær Vestermark fremtræder som et overvejende åbent landskab med mulighed for udsigt over Als Sund, at bevare og forbedre områdets naturværdier og biodiversitet, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv, at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning, at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter, samt fastlægge en overordnet ramme for aktiviteterne i området og at sikre offentlig adgang til området.
De berørte ejendomme der fredes er: Matr.nr. 198 og 336 Kær, Ulkebøl, Sønderborg Kommune.

Se afgørelsen 
Se fredningskort

Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del
Esbjerg, den 15. december 2016

Margit Ø. Laub
formand