Fredning af Sydhavnstippen

Publiceret 28-09-2016
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for København har den 25. september 2016 truffet afgørelse om fredning af et yderligere areal på Sydhavnstippen i Københavns Kommune.

Fredningen omfatter et mindre umatrikuleret areal umiddelbart nord for det allerede fredede område.
Området bliver omfattet af den regulering, der er fastsat i Kalvebodkilefredningen (Overfredningsnævnets kendelse af 14. november 1990), for delområde 6.
Der er samtidig truffet afgørelse om afslag på erstatning.

Eventuel klage indgives skriftligt inden 4 uger til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, via nævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Klageberettigede er

  1. Ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt,
  2. Enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse,
  3. Etatslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt
  4. Organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget

Se afgørelsen her