Fredning af Ulvshale Skov i Vordingborg Kommune

Publiceret 09-12-2016
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster har truffet afgørelse om fredning af Ulvshale Skov. Fredningen omfatter 81,3 ha.

Det er fredningens formål:

  • fredningen skal sikre Ulvshale Skov med en bestand af vildtvoksende danske løvtræer og ene i samspil med de omkringliggende lysåbnearealer
  • fredningen skal bidrage til at styrke de naturgivne betingelser for udviklingen af biodiversitet, herunder til at opretholde og understøtte varierede levesteder, der muliggør tilstedeværelsen af mange truede og sjældne arter som fx tarmvridrøn
  • fredningen skal fastholde de geologiske og landskabeligeværdier
  • fredningen skal i samspil med Natura 2000-planen for området sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for henholdsvis habitatområde og fuglebeskyttelsesområde, herunder særligt de kortlagte klit- og skovnaturtyper

De berørte ejendomme er helt eller delvis:

  • matr.nr. 250 Ulvshale, Stege Jorde
  • matr.nr. 147 Ulvshale, Stege Jorde

Se afgørelsen her

Klage over afgørelserne skal ske skriftligt inden 4 uger til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, via nævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er
1) Ejere og brugere,
2) Enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse,
3) Statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt
4) Organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i afgørelsen.

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster, den 9. december 2016.
Kirsten Linde