Bortfald af fredningsforslag for et areal i Store Åmose, Sorø Kommune, og genfremsættelse af forslaget på uændret grundlag

Publiceret 18-01-2017
Fredningsforslag

Fredningsnævnet for Vestsjælland skal hermed meddele, at det den 26. januar 2015 i Statstidende offentliggjorte fredningsforslag om en supplerende fredning af et areal i Store Åmose er bortfaldet. Fredningsforslaget er den 6. december 2016 genfremsat på uændret grundlag.

Forslaget, som vedrører matrikel nr. 5c Stenmagle by, Stenmagle, er bortfaldet, da fredningsnævnet ikke har truffet afgørelse inden 2 år efter, at fredningssagen blev rejst, jf. naturbeskyttelsesloven § 37 a, stk. 1.
En fredningssag, der er bortfaldet, kan inden 2 måneder efter, at den er bortfaldet, genfremsættes en gang på uændret grundlag, jf. naturbeskyttelseslovens § 37a, stk. 2.
Miljø- og Fødevareministeriet, ved Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Danmarks Naturfredningsforening har den 6. december 2016 genfremsat fredningsforslaget på uændret grundlag.
Formålet med fredningen er at sikre kulturarv af international betydning ved at bevare de kulturhistoriske værdier, som er knyttet til de tilbageværende dele af tørve- og søbundslagene i Kongemose og Sandlyng, at forbedre områdets landskabelige- og naturmæssige værdier, samt at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper i Natura 2000-område nr. 156, Store Åmose, Skarresø og Bregninge å, som området er udpeget for. Fredningsforslaget omfatter ca. 24 ha.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.
Den ejendom, som er berørt af det genfremsatte forslag, er matrikel nr. 5c Stenmagle by, Stenmagle.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget


Mandag den 13. marts 2017 kl. 10.00

Rådhusvej 8, 4180 Sorø
Mødelokale 273

Der vil på møde blive redegjort for forslaget og fredningens forløb.

Se fredningsforslag og bilag i nedenstående links:
Fredningsforslaget   
Bilag 1  Areal- og lodsejerliste
Bilag 2  Budgethøring
Bilag 3  Sorø Kommunes udtalelse om budgethøringen Bilag 6  Hydrologisk bufferzone
Bilag 7  Hydrologisk bufferzone, supplerende informationer
Kortbilag 1
Kortbilag 2

Nykøbing Falster, den 16. januar 2017
Svend Erik Hansen
Supplerende formand