Forslag om fredning af af Dania Kridtgrav i Mariagerfjord kommune og indkaldelse til offentligt møde

Publiceret 03-01-2017
Fredningsforslag

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del har fra Danmarks Naturfredningsforening modtaget forslag til fredning af Dania Kridtgrav i Mariagerfjord Kommune. Forslaget omfatter 37,28 ha.

Formålet er at bevare og forbedre områdets naturværdier og skabe gunstige vilkår for de biologiske værdier i kridtgraven – herunder de særligt sjældne arter tilknyttet kalkoverdrev såsom orkideer, mosser m.m., som alle er afhængige af et lysåbent, næringsfattigt miljø. Herudover har forslaget blandt andet til formål at sikre de geologiske værdier kridtgraven besidder af både national og international betydning, at sikre de kulturhistoriske værdier og de rekreative interesser og offentlighedens adgang og endelig at medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturtyper og arter.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk.2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

De ejendomme, der helt eller delvist er berørt af fredningsforslaget er følgende:
matr.nr. 6b, 6i og 6dr Assens by, Falslev i Mariagerfjord Kommune

Fredningsnævnet indkalder samtidig hermed til offentligt møde om forslaget, der har FN-NJS-42-2016.

Mødet afholdes den  8. maj 2017 kl. 10.00  på
Hotel Postgården,
Torvet 6, 9550 Mariager

Se fredningsforslaget og bilag i nedenstående links:

Fredningsforslag Dania Kridtgrav_samlet.pdf

Fredningskort_07122016, Dania Kridtgrav.jpg

Følgebrev fra DN til FN.pdf

 

Fredningsnævnet for Nordjylland, syd-østlig del den 30. december 2016

Torben Bybjerg Nielsen