Forslag til fredning af Krogens og Hørbylund møllebække i Frederikshavn Kommune

Publiceret 12-06-2017
Fredningsforslag

Fredningsnævnet har den 16. maj 2017 fra Danmarks Naturfredningsforening modtaget forslag til fredning af Krogens og Hørbylund Møllebække

Forslaget omfatter 71,4 ha og er en tilstandsfredning, som har til formål at sikre og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv, at bevare og forbedre forholdene for områdets naturtyper, herunder særligt de lysåbne naturtyper samt sikre deres funktion som levested for sårbare arter, at medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen og endelig at bevare og forbedre de landskabelige værdier i fredningsområdet.

Under henvisning til naturbeskyttelseslovens § 37, stk.2 henlede opmærksomheden på, at der herefter ikke må foretages noget, der strider mod de foreslåede fredningsbestemmelser. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Fredningsnævnet vil senere indkalde til offentligt møde i sagen.

Se fredningsforslaget i nedenstående links:

Samlet Fredningsforslag
Fredningskort Krogens Møllebæk
Kortbilag 2
Kortbilag 3