Forslag til fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune

Publiceret 22-02-2017
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening har over for Fredningsnævnet for Vestsjælland rejst forslag til fredning af Orøs marine forland. Forslaget omfatter 188,215 ha.

Formålet med fredningen er:
- at bevare områdets naturtyper for at fastholde og skabe et artsrigt plante- og dyreliv, herunder at sikre mulighed for pleje af områdets naturtyper.
- at medvirke til at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de plante- og dyrearter, som er omfattet af Habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF), herunder at sikre, at arten mygblomst (Liparis loeselii) opnår og opretholder en gunstig bevaringsstatus i kerneområdet.
- at sikre og forbedre yngle- og rasteområderne for grønbroget tudse (Pseudepidalea viridis), der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.
- at sikre øerne og holmene som forstyrrelsesfrie yngleområder for kystfugle herunder at sikre gunstig bevaringsstatus for klyde (Recurvirostra avosetta), fjordterne (Sterna hirundo) og havterne (Sterna paradisaea), der er opført på bilag I under Fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv 79/409).
- at fastholde og forbedre adgangsmulighederne for offentligheden gennem et veludbygget stisystem samt sikre og forbedre offentlighedens muligheder for friluftsaktiviteter.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

De ejendomme, der er berørt af fredningsforslaget er følgende: del af 1b, del af 1c, del af 1e, 4e, 1dx, 1dæ, 1ec, 1dz, 1ed, 1dy, 1dv, 1eb, 1dø, 1ea, 1ac Bybjerg By, Orø, 5d, 6e Bybjerg By Orø, 6c Bybjerg By, Orø, 2o Gamløse By, Orø, 2q Gamløse By, Orø, del af 2b Gamløse By, Orø, del af 3e Gamløse By, Orø, del af 6a Gamløse By, Orø, del af 5d, del af 11c Næsby By, Orø, 16b, 16g, del af 16e Bybjerg By, Orø, del af 6e Næsby By, Orø, 16f, del af 16a Bybjerg By, Orø, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 69, 70 Bybjerg By, Orø, 9d Næsby By, Orø, del af 9a Næsby By, Orø, 8c, del af 8a Næsby By, Orø, del af 7a, del 12b Næsby By, Orø, del af 6a Næsby By, Orø, del af 2a Næsby By, Orø, del af 2b Næsby By, Orø, del af 11a Næsby By, Orø, del af 2ao Næsby By, Orø, del af 2ap Næsby By, Orø, del af 2aq Næsby By, Orø, del af 2ar Næsby By, Orø, del af 2as Næsby By, Orø, del af 2at Næsby By, Orø, del af 2au Næsby By, Orø, del 2av Næsby By, Orø, del af 2ax Næsby By, Orø, del af 2ay Næsby By, Orø, del af 2aæ Næsby By, Orø, del af 2bm Næsby By, Orø, del af 2bl Næsby By, Orø, del af 3e Næsby By, Orø, del af 3bd Næsby By, Orø, del af 3ay Næsby By, Orø, del af 3an Næsby By, Orø, del af 3br Næsby By, Orø, del af 3am Næsby By, Orø, 3cz Næsby By, Orø, del af 3cx Næsby By, Orø, del af 3cv Næsby By, Orø, 8fv Bybjerg By, Orø, 16 Gamløse By, Orø, umatrikuleret areal.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget: 

tirsdag den 28. marts 2017 kl. 10.00  på Hegnegården, Næsbyvej 28, Orø.

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

Se fredningsforslaget, bilag og kort i nedenstående links:

Fredningsforslag Orøs marine forland.pdf (1)

Bilag 1 Areal-og lodsejerliste Orø.pdf

Bilag 2 3a 3b - Budgethøring og svar.pdf

Bilag 4-12 - Fredningsforslag Orøs marine forland.pdf (1)

Kortbilag 1a Orø.JPG

Kortbilag 1b Orø.JPG

Kortbilag 2 Orø.JPG

Fredningsnævnet for Vestsjælland, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F.,

j.nr. FN-VSJ 104/2016, den 20. februar 2017.

 

                                                             Ole Stryhn

                                                               formand