Forslag til fredning af Skærum Ådal i Frederikshavn Kommune

Publiceret 17-05-2017
Fredningsforslag

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del har den 20. april 2017 fra Danmarks Naturfredningsforening modtaget forslag til fredning af Skærum Ådal

Forslaget har til formål at sikre og forbedre forholdene for det vilde plante- og dyreliv, herunder de lysåbne naturtyper med deres rige flora, at sikre og forbedre områdets landskabelige værdier og at skabe grundlag for naturpleje.

Der afholdes offentlig møde i sagen,
 
onsdag, den 5. juli 2017 kl. 10.00
i Lendum Kultur- og Borgerhus
Kammervej 16
9870 Sindal

På mødet vil der blive redegjort for forslaget, ligesom der vil blive lejlighed til at kommentere dette. Der vil endvidere blive orienteret om fredningssagens forløb.
Hvis De ikke har mulighed for at komme til det offentlige møde, kan eventuelle bemærkninger fremsendes skriftligt til fredningsnævnet senest den 5. september 2017 under henvisning til FN-NJN-23-2017.
Fredningsnævnet forventer at afholde en overordnet besigtigelse af arealerne i forlængelse af det offentlige møde.

Se fredningsforslaget 
Se fredningskort