Fredning af Dalene ved Resenbro i Silkeborg Kommune

Publiceret 17-05-2017
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har den 16. maj 2017 truffet afgørelse om fredning af Dalene ved Resenbro i Silkeborg Kommune

Fredningen har til formål:

- At sikre og forbedre de landskabelige værdier i området og herunder sikre, at området fremtræder som et overvejende skovdækket landskab afbrudt af golfbane, dyrkede marker, hede, overdrev og søer.
- At bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levesteder og spredningsmulighederne for plante- og dyreliv, blandt andet ved at området ikke fragmenteres og at eksisterende naturområder beskyttes og sikres sammenhæng.
- At sikre de geologiske interesser samt skabe grundlag for, at der sker en formidling af disse.
- At sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter, herunder offentlighedens adgang til området via et stisystem.
- At skabe grundlag for naturpleje.
- At medvirke til at sikre at naturtyper og arter, som er omfattet af Natura2000-beskyttelse, har en gunstig bevaringsstatus.

Se afgørelsen her
Se afgørelse om erstatning her
Se fredningskort her

Fredningen omfatter ca. 569 ha fordelt på ejendomme med følgende matrikelangivelse, herunder af om der er tale om hele eller dele af en ejendom.
- del af 1l, 2da, 3b og del af 11a alle Skellerup By, Linå. 
-1af, 1ai, 1ao, 1ap, 1aq, 1au, 1c, 1k, del af 1z, 2ae, 2af, 2ai, 2f, 2g, del af 3a, 3h, 5a, del af 5c, del af 5d, 6, 8a og del af 7000b alle Skellerup Nygårde, Linå.
- 17le, 17li, 17lk, 7000iv og 1643a alle Silkeborg Markjorder.
- del af 3ac, 3ay, 3b, 3cm, 3hs, 3il, 3im, 3k, 3kæ, del af 3l, 3v, del af 3æ, 6fn, 6nt, del af 11a, 11g, 11v, del af 15a, 15h, del af 16a, 16e, 26c, del af 79 (og et umatrikuleret areal) alle Hårup By, Linå.

Fredningsnævnet har samtidig i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 39 truffet en særskilt afgørelse om erstatning i anledning af fredningen.
Afgørelsen om fredning kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage kan indgives gennem Klageportalen, som findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. naturbeskyttelsesloven § 43, jf. § 87. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klageberettiget er ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt samt enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller har fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget, jf. naturbeskyttelseslovens § 43, stk. 2.
Afgørelsen om erstatning kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Yderligere oplysninger om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet findes på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del
Den 16. maj 2017
Martin Møller-Heuer