Fredning af Klintebjerg og Fladvandet

Publiceret 29-05-2017
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Vestsjælland, har den 24. maj 2017 truffet afgørelse om fredning af Klintebjerg og Fladvandet i Odsherred Kommune

Fredningsnævnet for Vestsjælland har truffet afgørelse om fredning af Klintebjerg og Fladvandet.

Fredningen omfatter 87,84 ha.

Det er fredningens formål: 

  • At bevare og forbedre de landskabelige værdier i området, herunder at sikre at landskabet fremtræder som et åbent kystlandskab med lav bevoksning, solitære træer samt mindre kratbevoksninger og spredte trægrupper, der vedvarende sikrer udsyn til havet,
  • At bevare og fremme den biologiske mangfoldighed i området, herunder give mulighed for en målrettet pleje af områdets forskelligartede naturtyper med henblik på at fremme karakteristiske, sårbare og sjældne arter,

  • At sikre og forbedre offentlighedens adgangsmuligheder til naturen og værdifulde udsigter i fredningsområdet,

  • At bevare områdets særprægede geologi og give mulighed for formidling heraf. 

De berørte ejendomme er helt eller delvis: 

4cg, 4ct, 4cæ, 4d, 4k (parcel 1 og 2), 4cø, 7c, 6h, 4g, 4h, 4r, 4p, 4az, 4v, 4f, 4ø, 4o, 4ax, 4ay, 4i, 4e, 4aa, 4bh, 4z, 5b, 4b, 4y, 4u, 4bn, 4ak, 4bo, 4bs, 4br, 4bp, 4bq, 4ch, 4ci, 4ck, 4bc, 4cp, 4a, 4bb, 4cr, 4at, 4as, 4ar, 4aø, 4aæ, 4cq, 4ba, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4ce, 4cb, 4cc, 4ca, 4bz, 4cd, 4bæ, 4bø, 4bm, 4bf, 4t, 4æ, 4ac, 4ad, 4l, 4ag, 4ai, 4m, 4n, 4cs, 4cz, del af 7du, 4an, 4ae, 4al, 4am, 4ah, 4cv, 4x, 4cu, 4q, 4bk, 4af, 4ap, 4ao, 4cf, 4au, del af 1er, del af 5a, 2g, del af 7dt, del af 22, del af 7ds, del af 7dr, del af 7g, del 7ec, del af 7m, del af 6f, 6ft, 6cn, del af 6fa, del af 2t, del af 2s, del af 2a, del af 2dh, del af 2ck, del af 2ci, del af 2aa, del af 18bv, 3ea samt umatrikuleret areal på ca. 3,68 ha, alle Klint By, Højby og 10g, 10h, del af 10v, del af 10u, del af 10t, 10f, del af 10r, del af 3g, del af 3f, del af 3b, 4d, 5e, 2c, 2b og 7000b, alle Sonnerup By, Højby og del af 2e, 1d, 4e, 4x og 7000c, alle Holmstrup By, Højby:

Der er samtidig truffet afgørelse om erstatning.

Berettigede til klage over fredningsnævnets afgørelse er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myn­digheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisati­oner mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget. 

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, Obfuscated Email eller via nævnets klageportal www.nmkn.dk.

Klagefristen
udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis kla­gefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fri­sten til den følgende hver­dag. 

Erstatningsafgørelsen kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen.

Fredningsnævnets afgørelse om fredning af Klintebjerg og Fladvandet (uden udsendelsesliste)
Fredningsnævnets erstatningsafgørelse til fredning af Klintebjerg og Fladvandet (uden udsendelsesliste) 

 

Den 24. maj 2017

 

Fredningsnævnet for Vestsjælland
Retten i Nykøbing F.
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.