Offentligt møde om et genfremsat fredningsforslag for et areal i Store Åmose, Sorø Kommune

Publiceret 09-05-2017
Fredningsforslag

Som tidligere offentliggjort har fredningsnævnet for Vestsjælland i december 2016 modtaget et genfremsat fredningsforslag om en supplerende fredning af et areal i Store Åmose, Sorø Kommune.

Forslaget vedrører matrikel nr. 5c Stenmagle by, Stenmagle.

Formålet med fredningen er at sikre kulturarv af international betydning ved at bevare de kulturhistoriske værdier, som er knyttet til de tilbageværende dele af tørve- og søbundslagene i Kongemose og Sandlyng, at forbedre områdets landskabelige- og naturmæssige værdier, samt at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper i Natura 2000-område nr. 156, Store Åmose, Skarresø og Bregninge å, som området er udpeget for. Fredningsforslaget omfatter ca. 24 ha.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget

tirsdag den 20. juni 2017 kl. 10.00
Rådhusvej 8, 4180 Sorø
Mødelokale 273

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

Nykøbing Falster, den 9. maj 2017
Svend Erik Hansen
Supplerende formand