Tilbagekaldelse af forslag til fredning af Stilling-Solbjerg Søs omgivelser og Pilbrodalen i Skanderborg og Aarhus kommuner

Publiceret 02-06-2017
Øvrige annonceringer

Danmarks Naturfredningsforening rejste den 23. juni 2016 nyt forslag til fredning af Stilling Solbjerg Søs omgivelser og Pilbrodalen. Fredningsforslaget blev offentligt bekendtgjort den 14. juli 2016.

Fredningsnævnet opfordrede ved fredningsnævnets tilkendegivelse af 4. maj 2017 Danmarks Naturfredningsforening til at tilbagekalde fredningsforslaget. Se fredningsnævnets tilkendegivelse  her .

Danmarks Naturfredningsforening tilbagekaldte fredningsforslaget den 11. maj 2017.

Fredningsforslaget er derfor bortfaldet.

Retsvirkningerne efter naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2 om, der ikke må foretages noget, der strider mod fredningsforslaget, er derfor også bortfaldet.

Se det bortfaldne fredningsforslag her:
Fredningsforslag som er bortfaldet
Bilag 4 og 5
Fredningskort
Kortbilag 2

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, den 29. maj 2017

Martin Møller-Heuer
Fredningsnævnsformand