Screeningsafgørelse om miljøvurdering ifm. fredningsforslaget for et areal i Store Åmose, Sorø Kommune

Publiceret 05-10-2018
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Vestsjælland har den 21. september 2018 vurderet, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget om supplerende fredning af et areal i Store Åmose, Sorø Kommune (FN-VSJ-101-2016)

Fredningsnævnet for Vestsjælland har den 6. december 2016 modtaget forslag om supplerende fredning af et areal i Store Åmose.

Formålet med fredningen er

- at bevare de kulturhistoriske værdier, som er knyttet til de tilbageværende dele af tørve- og søbundslagene i Kongemose og Sandlyng,

- at forbedre områdets landskabelige- og naturmæssige værdier,

- at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper i Natura 2000-område nr. 156, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å, som området er udpeget for.

 

Fredningsnævnet har på baggrund af en screening udarbejdet af Miljøstyrelsen vurderet, at fredningsforslaget ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 (miljøvurderingsloven).

Screeningsafgørelsen indeholder ikke en stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gennemførelse, men er alene en afgørelse om at fredningsforslaget ikke skal gennem en miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredningen.

Se screeningsafgørelsen om miljøvurdering for St. Åmose her