Forslag om ændring af fredningen af Valbyparken i Københavns Kommune

Publiceret 16-11-2018
Fredningsforslag

Fredningsnævnet for København har den 15. maj 2018 fra Københavns Kommune modtaget forslag til en ændring af fredningen af Valbyparken.

Med fredningsforslaget foreslås ændringer af fredningsgrænsen vedrørende matr.nr. 2c, 1966, 2162 samt vejareal, alle Valby, København, sådan at 3,47 ha udtages af fredning og 0,02 ha tillægges fredningen. 

Indholdet af Naturfredningsnævnets fredningsdeklaration tinglyst den 3. maj 1966 opretholdes uændret for det øvrige fredede område. 

Se fredningsforslag og kort for ændret fredning af Valbyparken her

Der afholdes offentligt møde i sagen

Mandag den 28. januar 2019 kl. 10.00 på Københavns Rådhus, stueetagen værelse nr. 103 med betegnelsen Hovedkassen

Mødet afsluttes med besigtigelse af området.
På mødet vil der blive redegjort for forslaget, ligesom der vil blive lejlighed til at kommentere dette.
Der vil endvidere blive orienteret om fredningssagens forløb.

Eventuelle bemærkninger kan fremsendes skriftligt til fredningsnævnet senest den 15. januar 2018 under henvisning til FN-KBH-50-2018.

Fredningsnævnet for København

Britt Falster Klitgaard
Formand