Fredning af Dania Kridtgrav i Mariagerfjord Kommune

Publiceret 26-09-2018
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del har den 21. september 2018 truffet afgørelse om fredning af Dania Kridtgrav i Mariagerfjord Kommune

Fredningsnævnet har besluttet at frede arealer ved Dania Kridtgrav i Mariagerfjord Kommune (FN-NJS-42-2016).

Fredningen omfatter ca. 31,6 ha fordelt på del af matr.nr. 6b og del af 6i Assens by, Falslev.

Fredningsforslaget omfattede også matr.nr. 6 dr Assens by, Falslev, der er udtaget af fredningsforslaget.

Fredningen har til formål at:

- bevare og forbedre områdets naturværdier og skabe gunstige vilkår for de biologiske værdier i kridtgraven - herunder særligt de mange sjældne arter tilknyttet kalkoverdrev såsom, orkideer, mosser m.m., som alle er afhængige af et lysåbent, næringsfattigt miljø,
- sikre de geologiske værdier, kridtgraven besidder af både national og international betydning,
- sikre de geologiske værdier til brug for forskning, undervisning og formidling,
- sikre de kulturhistoriske værdier. Kridtgraven skal bevares med de store markante skrænter og den store bundflade, så den i samspil med industriområdet formidler kulturhistorien om cementproduktion og råstofudvinding i Dania området,
- sikre og forbedre de rekreative interesser, herunder offentlighedens adgang til kridtgraven, og
- medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturtyper og arter.

Fredningsnævnet har samtidig i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 39 truffet en særskilt afgørelse om erstatning i anledning af fredningen.

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Erstatningsafgørelsen kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, Obfuscated Email

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagefristen begynder at løbe fra offentliggørelse af den berigtigede klagevejledning.

Fredningsnævnets afgørelse om fredning af Dania Kridtgrav i Mariagerfjord Kommune

Fredningsnævnets erstatningsafgørelse for Dania Kridtgrav i Mariagerfjord Kommune

Fredningskort til fredningsnævnets afgørelse vedr. Dania Kridtgrav i Mariagerfjord Kommune

 

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del,

Aalborg, den 21. september 2018

Torben Bybjerg Nielsen