Fredning af Keldsø-området i Helsingør og Gribskov Kommune

Publiceret 02-10-2018
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 1. oktober 2018 truffet afgørelse om fredning af Keldsø-området i Helsingør og Gribskov Kommune

Fredningen omfatter ca. 303 ha fordelt helt eller delvist på matrikelnumrene:

Villingerød By, Esbønderup:
4a, 4b, 4l, 4s, 4v, 4æ, 5a, 5b, 6a, 6ae, 6al, 6c, 6f, 6g, 6k, 6i, 6l, 6z, 32a, 7000d.

Esrum kloster, Esbønderup:
1i, 1o, 1q, 6b, 10, 11a, 11b, 12a, 12b, 13, 16a.

Plejelt By, Tikøb:
1c, 10c, 10e, 11k, 12e, 12f, 12g.

Havreholm By, Hornbæk:
2a, 3a, 4y, 4z, 4ø, 5u, 7b, 8, 9a, 10, 13a, 13b, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 20g, 20h, 20i, 20k, 20l, 20m, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g, 21h, 21i, 21k, 21l, 21n, 21o, 21p, 7000c.

Fredningen har til formål:

- at sikre og forbedre det nuværende egnskarakteristiske åbne landskab ved Keldsø-området, der med enge, moser, overdrev, småsøer og vandløb danner stor variation i landskabet,
- at sikre den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for et rigt dyreliv- og planteliv,
- at beskytte de geologiske terrænformer og sikre deres formidling,
- at sikre områdets kulturspor,
- at forbedre adgangen til offentlig færdsel ad stier.

Fredningsnævnet har samtidig hermed truffet afgørelse om erstatning, som samlet udgør 2,3 mio. kr. Da erstatningerne overstiger 500.000 kr., skal Miljø- og Fødevareklagenævnet efterprøve fredningsnævnets afgørelse om fredning og erstatning i sin helhed. Fredningsnævnet vil derfor forelægge afgørelserne for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Erstatningsafgørelsen kan dog kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, Obfuscated Email

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Fredningsnævnets afgørelse omhandlende Keldsø-området i Helsingør og Gribskov kommune

Fredningskort til fredningsnævnets afgørelse vedrørende Keldsø-området i Helsingør og Gribskov kommune

 

Fredningsnævnet for Nordsjælland
Morten Larsen
Formand