Fristforlængelse vedr. Orøs marine forland i Holbæk kommune

Publiceret 28-11-2018
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Vestsjælland forlænger fristen for behandling af forslag om fredning af Orøs marine forland til den 21. december 2020

Den 21. december 2016 blev der af Danmarks Naturfredningsforening rejst fredningssag vedrørende Orøs marine forland, FN-VSJ-104-2016.

Fredningsnævnet afholdt offentligt møde henholdsvis den 28. marts 2017 og den 23. oktober 2017 med efterfølgende besigtigelser. Ved de offentlige møder deltog et større antal lodsejere.

Fredningsnævnet har voteret i sagen, men skal forinden afgørelsen om, hvorvidt fredning skal gennemføres, træffe afgørelse om, hvorvidt fredningsforslaget skal miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018. Sagen er i øjeblikket i høring herom.

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 37 a, stk. 1, bortfalder fredningsforslag, hvis fredningsnævnet ikke 2 år efter, at fredningssagen er rejst, har truffet afgørelse vedrørende fredningen. Fredningsnævnet kan dog i henhold til § 37 a, stk. 3, i særlige tilfælde inden udløbet af 2 årsfristen beslutte at forlænge den med op til 2 år.

På baggrund af det ovennævnte forløb har fredningsnævnet besluttet at forlænge fristen i naturbeskyttelseslovens § 37 a, stk. 1, til den 21. december 2020.

Beslutningen kan efter naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Toldboden 2, 8600 Viborg, Obfuscated Email. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via klageportalen, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er:

1. Ejere og brugere

2. enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller har fremsat ønske om underretning om
sagens afgørelse,

3. statslige- og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt

4. organisationer med videre, som antages at have en væsentlig interesse i afgørelsen.Ole Stryhn
formand

Fredningsnævnet for Vestsjælland
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F