Forslag om fredning af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø i Furesø kommune

Publiceret 09-10-2018
Fredningsforslag

Fredningsnævnet for København har den 6. juli 2018 modtaget et forslag om fredning af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø i Furesø kommune. Forslaget er stillet af Furesø kommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningsforslaget omfatter et areal på ca. 140 ha.

Fredningen har til formål:

- at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv,

- at sikre områdets landskabelige, biologiske, kulturhistoriske og geologiske kvaliteter, 

- at sikre og forbedre offentlighedens adgang

- at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter,

- at medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen.

 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der ikke foretages noget, der strider mod forslaget.
Overtrædelse kan medføre bødestraf. Eksisterende, lovlig drift af arealerne kan dog fortsætte uændret, indtil det er endeligt afgjort, at fredningen skal gennemføres, jf. lovens § 37, stk. 3.

 

De ejendomme der er berørt af fredningen er følgende: 

3a, 1k, 7000a, 7000b, 1a, 1g Søndersø, Værløse

25ac, 13am, 7000o, 8, 9a, 9d, 10a, 10b, 10m, 11a, 10h, 12a, 12b, 12e, 12f, 89a, 89b, 4r, 10i, 10k, 13b, 13c, 13i, 10l  Kr. Værløse By, Værløse

7000h Jonstrup Vang, Værløse

 

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget:

Fredag den 9. november 2018 kl. 10.00 ved Naturstøttepunkt Hjotøgaard, Lejrvej 49, Kr. Værløse, 3500 Værløse

Der startes med besigtigelse af området.

På mødet vil der blive redegjort for forslaget, ligesom der vil blive lejlighed til at kommentere dette.

Der vil endvidere blive orienteret om fredningssagens forløb.

Hvis De ikke har mulighed for at komme til det offentlige møde, kan eventuelle bemærkninger fremsendes skriftligt til fredningsnævnet senest den 1. november 2018 under henvisning til FN-KBH-49-2018.

Særlige ønsker om, hvad Fredningsnævnet skal besigtige inden for det område, der foreslås fredet, kan ligeledes fremsendes skriftligt eller fremsættes mundtligt, senest under det offentlige møde.

Det bemærkes, at Fredningsnævnet er sindet at træffe afgørelse i sagen uden indhentelse af miljøvurdering.

 

Se fredningsforslaget for Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø her

Se kortet over fredningsforslaget for Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø her

  

Fredningsnævnet for København

Søren Seerup
Formand