Screeningsafgørelse om miljøvurdering ifm. fredningsforslaget for Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø i Furesø kommune

Publiceret 22-11-2018
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for København har vurderet, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget om fredning af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø i Furesø kommune.

Fredningsnævnet for København har den 6. juli 2018 modtaget forslag til fredning af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø. 

 

Formålet med fredningen er: 

- at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv,

- at sikre områdets landskabelige, biologiske, kulturhistoriske og geologiske kvaliteter,

- at sikre og forbedre offentlighedens adgang

- at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter,

- at medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen.

 

Fredningsnævnet har på baggrund af en screening udarbejdet af Furesø kommune, vurderet at fredningsforslaget ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og der er derfor ikke pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Som begrundelse er angivet:

 

- at fredningsforslaget i det væsentlige tilsigter opretholdelse af den eksisterende tilstand med henblik på at fremme bæredygtig udvikling,

- at der med fredningsforslaget ikke gennemføres fysiske ændringer, herunder terræn-ændringer eller nybygninger

- at fredningsforslaget er relevant for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt, idet fredningsforslaget tilsigter at beskytte arealer, der er levested for adskillige arter optaget på bilag IV til habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43),

- at de begrænsninger, fredningsforslaget sætter for fremtidige anlæg og projekter, ikke afviger væsentligt fra de rammer, der følger af øvrig planlægning og regulering gældende for området

- at fredningen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan og

- at indvirkningerne på det areal, der tilsigtes omfattet af den foreslåede fredning, med høj sandsynlighed vil være positiv i relation til landskabelige, biologiske, kulturhistoriske og geologiske kvaliteter.

 

Afgørelsen er truffet efter § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 (miljøvurderingsloven).

Screeningsafgørelsen indeholder ikke en stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gennemførelse, men er alene en afgørelse om at fredningsforslaget ikke skal gennem en miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredningen.

Se screeningsafgørelsen om miljøvurdering for Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø her.