Screeningsafgørelse om miljøvurdering ifm. fredningsforslaget for et sammenhængende areal på bakkerne ved Tømmerup, Kalundborg Kommune

Publiceret 20-11-2018
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Vestsjælland har vurderet, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget om fredning af et sammenhængende areal på bakkerne ved Tømmerup. Kalundborg Kommune (FN-VSJ-001-2015)

Fredningsnævnet for Vestsjælland har den 5. januar 2015 modtaget forslag om fredning af et sammenhængende græsningsareal på bakkerne ved Tømmerup.

Formålet med fredningen er,

- at bevare og forbedre de naturmæssige og landskabelige kvaliteter i fredningsområdet samt at sikre området som et større sammenhængende græsningslandskab,
- at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed i området, herunder give mulighed for en målrettet pleje af områdets forskelligartede naturtyper med henblik på at fremme karakteristiske, sårbare og sjældne arter,
- at sikre og forbedre områdets landskabelige værdier, herunder at sikre at landskabet fremtræder som et åbent landskab med synlige fladbakker og et vedvarende udsyn fra disse bakkers udsigtspunkter,
- at sikre og forbedre offentlighedens adgangsmuligheder til naturen og værdifulde udsigter i fredningsområdet, samt sikre at områdets værdier formidles bl.a. via skiltning.

Fredningsnævnet har på baggrund af den af sagsrejseren Danmarks Naturfredningsforening foretagne screening og det heri anførte vurderet, at fredningsforslaget, der alene omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet efter § 10, jf. § 8, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 3, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningsafgørelsen indeholder ikke en stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gennemførelse, men er alene en afgørelse om at fredningsforslaget ikke skal gennem en miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredningen.

Se screeningsafgørelsen om miljøvurdering for bakkerne ved Tømmerup her.