Supplerende fredning i Store Åmose i Sorø Kommune

Publiceret 05-12-2018
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Vestsjælland har den 30. november 2018 truffet afgørelse om supplerende fredning af et areal i Store Åmose i Sorø Kommune

Det fredede areal omfatter 23,66 ha af matr. nr. 5 c Stenmagle by, Stenmagle.

Fredningen har til formål:

- at bevare de kulturhistoriske værdier, som er knyttet til de tilbageværende dele af tørve- og søbundslagene i Kongemose og Sandlyng
- at forbedre områdets landskabelige- og naturmæssige værdier,
- at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper i Natura 2000-område nr. 156, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å, som området er udpeget for.

Der er samtidig truffet afgørelse om erstatning.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, Obfuscated Email eller via nævnets klageportal www.nmkn.dk.
Klageberettigede er:

1. Ejere og brugere,
2. Enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse,
3. Statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forsalget, samt
4. Organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Fredningsnævnets afgørelse om supplerende fredning i Store Åmose i Sorø Kommune

Fredningskort til fredningsnævnets afgørelse om supplerende fredning i Store Åmose i Sorø Kommune

Bilag 1 - Teknisk beskrivelse af naturgenopretningstiltagene ved den supplerende fredning i Store Åmose i Sorø Kommune

 

Fredningsnævnet for Vestsjælland

Svend Erik Hansen, suppl. dommer