Fredning af Et sammenhængende græsningslandskab på bakkerne ved Tømmerup i Kalundborg Kommune

Publiceret 14-12-2018
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Vestsjælland har den 12. december 2018 truffet afgørelse om fredningen af Et Sammenhængende Græsningslandskab på Bakkerne ved Tømmerup i Kalundborg kommune.

 

Forslaget omfatter et areal på ca. 62 ha. 


Fredningsforslaget omfatter følgende matrikler:
Del af henholdsvis matr.nr. 30a, 30b, 8a, 8g, 9e, 2a og 30f, alle Tømmerup, Kalundborg Jorder, matr.nr. 30c og matr.nr. 54 Tømmerup, Kalundborg Jorder samt matr.nr. 38b, 38q, 38h, 38i, del af 8b, 38y, 8e og del af 8a, alle Ubberup, Kalundborg Jorder.

Formålet med fredningen er;


- at bevare og forbedre de naturmæssige og landskabelige kvaliteter i fredningsområdet samt at sikre området som et større sammenhængende græsningslandskab
- at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed i området, herunder give mulighed for en målrettet pleje af områdets forskelligartede naturtyper med henblik på at fremme karakteristiske, sårbare og    sjældne arter
- at sikre og forbedre områdets landskabelige værdier, herunder at sikre at landskabet fremtræder som et åbent landskab med synlige fladbakker og et vedvarende udsyn fra disse bakkers udsigtspunkter
- at sikre og forbedre offentlighedens adgangsmuligheder til naturen og værdifulde udsigter i fredningsområdet, samt sikre at områdets værdier formidles bl.a. via skiltning.

 

Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget.

Fredningsnævnet har udskilt afgørelsen af de under sagen fremsatte erstatningskrav til en selvstændig afgørelse, der er truffet samtidig med denne fredningsafgørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 40, stk. 1, jf. § 39. Da den samlede erstatning og godtgørelse udgør mere end 500.000 kr., skal fredningsafgørelsen i sin helhed forelægges Miljø- og Fødevareklagenævnet, uanset om afgørelsen påklages, jf. naturbeskyttelseslovens § 42. Erstatningsafgørelsen kan kun påklages af ejere og brugere samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen.

Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, Obfuscated Email

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Fredningsnævnets afgørelse om fredningen af Tømmerup bakker den 12-18-2018

Fredningsnævnets erstatningsafgørelse om fredning af Tømmrup bakker

Fredningskort over Tømmerup bakker af 21-06-2018

Kortbilag 2 der viser udstrækning af delområder

Journal nummer: FN-VSJ-001-2015