Forslag til fredning af Torsø ved Vandfaldsmøller i Kalundborg Kommune

Publiceret 19-01-2018
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening har over for Fredningsnævnet for Vestsjælland rejst forslag til fredning for Torsø ved Vandfaldsmøller i Kalundborg Kommune. Forslaget omfatter 26,26 ha.

Formålet med fredningen er:
- at sikre områdets landskabelige værdier, således at det fortsat fremtræder som et åbent land-skab,
- at sikre og forbedre områdets naturværdier herunder særligt, at de lysåbne naturtyper beva-res og forbedres ved god drift og pleje.
- at skabe grundlag for naturpleje.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf. Eksisterende, lovlig drift af arealerne kan dog fortsætte uændret, indtil det er endeligt afgjort, at fredningen skal gennemføres, jf. lovens § 37, stk. 3.

De ejendomme, der er berørt af fredningsforslaget er følgende: del af matr.nr. 1a og del af matr.nr. 1k begge Kattrup Hgd., Buerup, samt del af matr.nr. 6g Uglerup by, Buerup.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget:

onsdag den 7. marts 2018 kl. 10.00
på Buerup Skole
Buerupvej 19, 4450 Jyderup

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb

Se fredningsforslaget 
Se fredningskort

Fredningsnævnets j.nr. FN-VSJ 102/2017.

Fredningsnævnet for Vestsjælland, den 17. januar 2018.
Vestensborg Allé 8,
4800 Nykøbing F.

Svend Erik Hansen
Suppl. formand