Screeningsafgørelse om miljøvurdering ifm. fredningsforslaget for et areal omkring Torsø i Kalundborg kommune

Publiceret 19-12-2018
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Vestsjælland har vurderet, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget om fredning af et areal omkring Torsø i Kalundborg kommune.

Fredningsnævnet for Vestsjælland har den 14. december 2017 fra Danmarks Naturfredningsforening modtaget forslag om fredning af et areal omkring Torsø ved Vandfaldsmøller i Kalundborg Kommune. 

Fredningen angår arealer på dele af matr.nr. 1a og 1k Kattrup Hgd., Buerup, og del af matr.nr. 6g Uglerup by, Buerup.

Formålet med fredningen er

- at sikre områdets landskabelige værdier, således at det fortsat fremtræder som et åbent landskab,
- at sikre og forbedre områdets naturværdier herunder særligt, at de lysåbne naturtyper beva-res og forbedres ved god drift og pleje,
- at skabe grundlag for naturpleje.

Fredningsnævnet har på baggrund af en screening udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening vurderet, at fredningsforslaget ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 (miljøvurderingsloven).

Screeningsafgørelsen indeholder ikke en stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gen-nemførelse, men er alene en afgørelse om at fredningsforslaget ikke skal gennem en miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredningen.

Fredningsnævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på

- formålet med fredningen, jf. foran,
- at der ikke indgår Natura 2000-arealer i fredningsområdet,
- at fredningen vurderes at være neutral i forhold til habitatområde nr. 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å, hvis nærmeste del ligger godt 1 kilometer øst for fredningsområdet,
- at fredningen vurderes at være til gavn for områdets sjældne arter og naturtyper, herunder myg-blomst omfattet af Habitatdirektivets bilag II og IV,
- at fredningen kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og
- at fredningen ikke er til hinder for, at de i den gældende kommuneplan omhandlede retningslin-jer for værdifulde naturområder og landskaber samt værdifuldt kulturmiljø kan opretholdes.

 

Afgørelsen er truffet efter § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 (miljøvurderingsloven).

Screeningsafgørelsen indeholder ikke en stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gennemførelse, men er alene en afgørelse om at fredningsforslaget ikke skal gennem en miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredningen.

Se screeningsafgørelsen om miljøvurdering for Torsø her.