Indkaldelse til nyt offentligt møde om forslag til fredning af Torsø ved Vandfaldsmøller i Kalundborg Kommune

Publiceret 15-03-2019
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening, som har rejst fredningssagen om Torsø ved Vandfaldsmøller, har den 11. december 2018 fremsat forslag til et ændret fredningsområde. Der afholdes offentligt møde om det ændrede fredningsområde torsdag den 13. juni 2019

Danmarks Naturfredningsforening har den 14. december 2017 over for Fredningsnævnet for Vestsjælland rejst forslag til fredning for Torsø ved Vandfaldsmøller i Kalundborg Kommune. Forslaget omfatter 26,26 ha.

Formålet med fredningen er:

- at sikre områdets landskabelige værdier, således at det fortsat fremtræder som et åbent landskab,

- at sikre og forbedre områdets naturværdier herunder særligt, at de lysåbne naturtyper bevares og forbedres ved god drift  og pleje.

- at skabe grundlag for naturpleje. 

Fredningsnævnet har afholdt et offentligt møde den 7. marts 2018 og har i tilslutning hertil og på ny i juni 2018 foretaget besigtigelse af de berørte ejendomme: del af matr. nr. 1a og del af matr. nr. 1k begge Kattrup Hgd., Buerup, samt del af matr. nr. 6g Uglerup by, Buerup.

Fredningsnævnet har i sit møde den 11. oktober 2018 tilkendegivet, at den hidtidige behandling af fredningsforslaget kan begrunde, at der sker en fredning af Torsø og søens omgivelser, men at det areal, som bør fredes skal begrænses i forhold til det fremsatte forslag. 

Danmarks Naturfredningsforening, som har rejst fredningssagen, har herefter den 11. december 2018 fremsat forslag til et ændret fredningsområde. 

Der afholdes offentligt møde om det ændrede fredningsområde:  

 

torsdag den 13. juni 2019 kl. 10.00

på Kattrup Gods

Kattrupvej 24, Kattrup, 4450 Jyderup 

Der vil på mødet blive redegjort for det ændrede fredningsområde, og der vil ske en besigtigelse af dette.

 

Se fredningsforslaget og det ændrede fredningskort i nedenstående links:

Fredningforslag for Torsø ved Vandfaldsmøller i Kalundborg Kommune

Ændret fredningskort for fredningsforslaget for Torsø ved Vandfaldsmøller i Kalunborg Kommune

 

Fredningsnævnets j.nr. FN-VSJ 102/2017. 

Fredningsnævnet for Vestsjælland, den 13. marts 2019.

Vestensborg Allé 8,

4800 Nykøbing F.

 

Ole Stryhn

formand