Forslag om ændret og udvidet fredning på Amager Fælled i Københavns Kommune

Publiceret 19-08-2019
Fredningsforslag

Københavns Kommune har den 26. juni 2019 fremsat et forslag til en ændret og udvidet fredning på Amager Fælled.

Forslaget omfatter såvel arealerne omfattet af den gældende fredning (jf. det daværende Naturklagenævns afgørelse af 7.juli 1994) som ændret ved lov nr. 275 af 26. marts 2019, som nye arealer.

Der afholdes offentligt møde i sagen,

Torsdag den 3. oktober 2019 kl. 10.00 på Københavns Rådhus lokale ”Hovedkassen” værelse 103.

På mødet vil der blive redegjort for forslaget, ligesom der vil blive lejlighed til at kommentere dette. 
Der vil endvidere blive orienteret om fredningssagens forløb.

Hvis De ikke har mulighed for at komme til det offentlige møde, kan eventuelle bemærkninger fremsendes skriftligt til fredningsnævnet senest den 1. oktober 2019 under henvisning til FN-KBH-47-2019.

Særlige ønsker om, hvad Fredningsnævnet skal besigtige inden for det område, der foreslås fredet, kan ligeledes fremsendes skriftligt eller fremsættes mundtligt, senest under det offentlige møde. 
Det bemærkes, at Fredningsnævnet er sindet at træffe afgørelse i sagen uden indhentelse af miljø-vurdering.

Fredningsnævnet for København

Søren Seerup
Formand

 

Se fredningsforslaget her.
Se kortet her.
Se budgetoverslaget her.

 

FN-KBH-47-2019 Forslag til udvidet fredning på Amager Fælled