Afgørelse om fredning af arealer ved Øster Brønderslev Kirke

Publiceret 04-03-2019
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del har den 11. februar 2019 truffet afgørelse om fredning af arealer ved Øster Brønderslev Kirke i Brønderslev Kommune. Fredningen omfatter 1,257 ha.

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del har den 11. februar 2019 truffet afgørelse om fredning af arealer ved Øster Brønderslev Kirke i Brønderslev Kommune.

Fredningen omfatter 1,257 ha og har til formål:

- at sikre den frie indsigt og udsigt til og fra Øster Brønderslev Kirke og Kirkegård

- at sikre at kirkens omgivelser fremstår harmoniske og afbalancerede omkring kirken som det centrale element

- at sikre offentlig adgang til de fredede områder syd for Elmevej og stiforbindelser gennem dette område.

- at sikre og udvikle områdets rekreative værdier

- at fastlægge en overordnet ramme for aktiviteterne i området

De berørte ejendomme er helt eller delvist:

matr.nr. 3a og 10as samt dele af matr.nr. 7bv, 7000b, 20bf og 2a, alle Ø. Brønderslev by, Ø. Brønderslev.

Afgørelsen kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klage kan indgives gennem Klageportalen, som findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. naturbeskyttelsesloven § 43, jf. § 87. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettiget er ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt samt enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller har fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, samt statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget, jf. naturbeskyttelseslovens § 43, stk. 2.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Yderligere oplysninger om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet findes på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Fredningsnævnets afgørelse kan ses her

Niels Bjerre, Formand for fredningsnævnet
Nordjylland, nordlig del