Fredningsnævnets påtænkte afgørelse om ophævelse af gammel fredning på Skamlingsbanken og gennemførsel af ny fredning

Publiceret 25-02-2019
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del har enstemmigt besluttet at ophæve den eksisterende fredning af Skamlingsbanken og at gennemføre det reviderede forslag med visse ændringer. Fredningen omfatter i alt 125 ha.

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del behandlede på det offentlige møde den 7. september 2018 forslaget om ophævelse af den eksisterende fredning af Skamlingsbanken og forslaget til en revideret fredning af banken. Fredningsnævnet besigtigede samme dag det område, som er omfattet af det reviderede forslag.
Fredningsnævnet har efterfølgende behandlet sagen på et møde den 26. november 2018.
Efter mødet drøftede fredningsnævnet på baggrund af de bemærkninger, der fremkom under det offentlige møde og under besigtigelsen, forslaget fra Kolding Kommune og Danmarks Naturfred-ningsforening.
Fredningsnævnet har enstemmigt besluttet at ophæve den eksisterende fredning af Skamlingsbanken og at gennemføre det reviderede forslag med visse ændringer.

Den reviderede nye fredning har følgende formål:

• at beskytte og forbedre de landskabelige værdier og sikre udsigten fra Skamlingsbanken - og navnlig fra Mindestøtten - ud over det omkringliggende landskab,
• at beskytte og forbedre de biologiske værdier,
• at bevare områdets karakter af overvejende lysåben natur og småskove,
• at beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier,
• at udvikle områdets rekreative værdier,
• at sikre og forbedre offentlighedens adgang.

 

Fredningsnævnets påtænkte afgørelse kan ses her

 

FN-SJN-9-2018

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del
Vagn Kastbjerg 
Formand