Fredning af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø i Furesø Kommune

Publiceret 01-05-2019
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for København har den 25. april 2019 truffet afgørelse om fredning af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø i Furesø Kommune

Det fredede område omfatter 140,7 ha. 

Fredningen har til formål

− at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv,
− at sikre områdets landskabelige, biologiske, kulturhistoriske og geologiske kvaliteter,
− at sikre og forbedre offentlighedens adgang,
− at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter,
− at medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen, og
− at sikre forsat drift og udvikling af vandindvindingsaktiviteter i området.

Der er samtidig truffet afgørelse om erstatning. 

 

Klagevejledning

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ejere og brugere, der skal have denne afgørelse tilsendt, enhver, der under sagen har givet møde for fredningsnævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse, statslige og kommunale myndigheder, hvis interesse berøres af forslaget samt organisationer mv., som antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget. Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via e-boks eller almindelig brevpost, jf. også vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

 

Se fredningsnævnet afgørelse samt bilag i nedenstående links:

Fredningsnævnets afgørelse om fredning af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø i Furesø Kommune

Fredningskort til fredningsnævnets afgørelse om fredning af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø i Furesø Kommune

Fredningsnævnets erstatningsafgørelse for fredning af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø i Furesø Kommune

 

Fredningsnævnet for København

Søren Holm Seerup, formand