Afgørelse vedrørende fredning af Lysnet i Randers og Favrskov Kommune

Publiceret 22-10-2019
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del, har den 22. oktober 2019 truffet afgørelse om fredning af Lysnet og om erstatning i anledning af fredningen. Fredningen omfatter i alt ca. 58 ha.
Fredningsnævnet har samtidig truffet afgørelse om ophævelse af Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 12. januar 1951, om fredning af adgangsvej og vendeplads ved Lysnetbakkens toppunkt.

Fredningsnævnet har besluttet at frede dele af Lysnet i Randers og Favrskov Kommuner. Med gennemførslen af nærværende fredning ophæves Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 12. januar 1951, om fredning af adgangsvej og vendeplads ved Lysnetbakkens toppunkt.
Fredningsbestemmelserne fremgår af den fulde afgørelse, som, sammen med fredningskortet, kan findes nederst på denne side.

Fredningen har til formål,

  • at sikre og forbedre områdets landskabelige værdier, således at området fremtræder som et åbent landskab med vide udsigter,
  • at sikre og forbedre områdets rekreative værdier, herunder offentlighedens muligheder for land-skabs- og naturoplevelser ved at udsigter og eksisterende stiforbindelser sikres og forbedres, og
  • at sikre de geologiske interesser og skabe grundlag for, at der sker en formidling heraf.

Som led i opfyldelsen af fredningsformålene sker der en sikring og forbedring af områdets naturværdier her-under ved, at de lysåbne naturtyper bevares og forbedres ved god drift og pleje.

Der kan inden 4 uger efter den dag, hvor denne afgørelse er blevet offentligt bekendtgjort, klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen.
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Den fulde klagevejledning kan findes nederst i afgørelsen.

Afgørelsen, fredningskortet og erstatningsafgørelsen er tilgængelig via nedenstående links:

Afgørelsen for Lysnet kan læses her

Fredningskortet for Lysnet kan ses her 

Erstatningsafgørelsen for Lysnet kan ses her