Afgørelse vedrørende fredning af Torsø ved Vandfaldsmøller i Kalundborg Kommune

Publiceret 05-12-2019
Fredningsnævnenes afgørelse

Den 3. december 2019 har Fredningsnævnet for Vestsjælland i enighed besluttet at gennemføre en fredning af et areal på ca. 17,65 ha i Kalundborg Kommune.

Af det fredede areal er ca. 16,39 ha beliggende på dele af henholdsvis matr.nr. 1a og 1k begge Kattrup Hgd., Buerup, og ca. 1,26 ha er beliggende på del af matr.nr. 6g Uglerup By, Buerup. Arealerne fremgår nærmere af fredningskortet, som kan findes nederst på siden, hvor den fulde afgørelse også findes.

Formålet med fredningen er,

  • at sikre områdets landskabelige værdier, således at det fortsat fremtræder som et åbent landskab,
  • at sikre og forbedre områdets naturværdier herunder særligt, at de lysåbne naturtyper bevares og forbedres ved god drift og pleje,
  • at skabe grundlag for naturpleje.

Afgørelsen, fredningskortet og erstatningsafgørelsen er tilgængelig via nedenstående links:

Afgørelsen kan læses her

Fredningskortet kan ses her

Denne afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klager over fredningsnævnenes afgørelser om gennemførelse af nye fredninger samt om hel eller delvis ophævelse af eksisterende fredninger, skal indgives skriftligt og direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du kan læse mere om mulighederne for at klage nederst i fredningsafgørelsen eller på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.