Afgørelse vedrørende Skamlingsbanken i Kolding Kommune

Publiceret 27-05-2019
Fredningsnævnenes afgørelse

Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del, har den 26. maj 2019 truffet afgørelse om fredning af Skamlingsbanken og om erstatning i anledning af fredningen. Fredningen omfatter i alt ca. 125 ha.
Fredningsnævnet har samtidig truffet afgørelse om ophævelse af Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 7. december 1936, om fredning af Skamlingsbanken.

Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del, har den 26. maj 2019 truffet afgørelse om fredning af Skamlingsbanken og om erstatning i anledning af fredningen.

Fredningsnævnet har samtidig truffet afgørelse om ophævelse af Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 7. december 1936, om fredning af Skamlingsbanken. Fredningsnævnets fulde afgørelse kan findes nederst.

Den centrale del af landskabet omkring Skamlingsbanken blev fredet ved Overfredningsnævnets kendelse, afsagt den 7. december 1936.

Forslaget om fredning af Skamlingsbanken omfatter et større område end det område, som er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse.

Kolding Kommune og Danmarks Naturfredningsforening ønsker med forslaget at ”modernisere” fredningen af banken og at inddrage yderligere arealer under fredningsområdet for at kunne beskytte og bevare landskabet på og omkring Skamlingsbanken, områdets store biodiversitet og at fastsætte rammer for de aktiviteter, som Kolding Kommune ønsker på og omkring banken.

Fredningsnævnet har på denne baggrund besluttet at gennemføre fredningen og fastsætte fredningsbestemmelser for Skamlingsbanken. 

De berørte ejendommme kan ses i fredningsnævnets afgørelse nederst i denne annoncering.

Fredningen har til formål:

  • at beskytte og forbedre de landskabelige værdier og sikre udsigten fra Skamlingsbanken - og navnlig fra Mindestøtten - ud over det omkringliggende landskab,
  • at beskytte og forbedre de biologiske værdier,

  • at bevare områdets karakter af overvejende lysåben natur og småskove,

  • at beskytte og formidle områdets naturhistoriske og kulturhistoriske værdier, 

  • at udvikle områdets rekreative værdier,

  • at sikre og forbedre offentlighedens adgang.

 

Der kan inden 4 uger efter den dag, hvor denne afgørelse er blevet offentligt bekendtgjort, klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen.

Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

 

Fredningsnævnets afgørelse.

Klagevejledning.

Kortbilag 1.

Kortbilag 2.

Kortbilag 3.

Kortbilag 4.

Kortbilag 5.