Forslag til fredning af Tversteds Grønne Front

Publiceret 08-02-2019
Fredningsforslag

Der er den 10. januar 2019 af Danmarks Naturfredningsforening og Hjørring kommune over for fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del fremsat et forslag til fredning af Tversteds Grønne Front. Fredningsforslaget omfatter ca. 95 ha fordelt på 17 private lodsejere med i alt 62,27 ha, Hjørring Kommune med 10,10 ha samt 22,68 ha umatrikuleret areal.

Forslaget har j.nr. FN-NJN-3-2019.

Formålet med fredningen er:

  • At sikre og bevare de åbne og varierede klitlandskaber,
  • At sikre og forbedre områdets naturværdier, herunder især den righoldige flora og det dertil knyttede dyreliv,
  • At give mulighed for naturpleje med henblik på at bevare og fremme hjemmehørende arter, der er typiske for områdets naturtyper og begrænse omfanget af invasive arter og forhindre deres videre udbredelse,
  • At sikre og styrke områdets funktion som spredningskorridor for hjemmehørende arter af dyr og planter mellem de fredede områder vest og øst for fredningen og langs kysten,
  • At sikre og forbedre offentlighedens ret til at færdes og opholde sig i området,
  • At medvirke til at opfylde Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturtyper og arter, herunder sikre og forbedre levesteder for markfirben.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk.2, må der herefter ikke fortages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

De ejendomme, der er berørt af forslaget er helt eller delvist følgende:

Tversted by, Tversted:
8 a, 8 bx, 9 t, 9 fn, 9 gg, 9 gh, 34 ad, 34 bg, 34 bs, 35 ab, 35 ac, 37 n, 37 di, 37 dl, 38 u, 38 az, 38 bf, 38 bq, 39 bb, 39 ft, 7000 a, Umatrikuleret areal.

Interesserede kan rekvirere fredningsforslaget ved skriftlig henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 København Ø.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget

 

Onsdag, den 27. marts 2019 kl. 09.00
På Tannishus, Tannisbugtvej 123, 9881 Bindslev

 

På mødet vil der blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

Se fredningsforslaget og kort i nedenstående links:

Se fredningsforslaget for Tversteds Grønne Front her 

Se kortbilag 1 her

Se kortbilag 2 her

Se kortbilag 3 her

Se kortbilag 4 her 

 

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del

Aalborg den 1. februar 2019


Niels Bjerre
Formand