Forslag om fredning af Skanseparken og Østre Anlæg i Aalborg Kommune

Publiceret 10-05-2019
Fredningsforslag

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, har den 11. april 2019 fra Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening modtaget forslag til fredning af byparkerne Østre Anlæg og Skanseparken i Aalborg.
Forslaget omfatter i alt 13,2 ha, der ejes af Aalborg Kommune og Aalborg Håndværkerforening.

Forslaget har j.nr. FN-NJS-15-2019.

Forslaget har til formål:

  • At sikre områderne som offentligt tilgængeligt parkområde,
  • At sikre områdernes kulturhistoriske, havearkitektoniske og rekreative værdier, herunder undervisningsmæssige formål, under hensyntagen til områdernes naturmæssige indhold og landskabelige baggrund, og
  • At sikre rammen om en fortsat dynamisk udvikling som grønne rekreative byparker, herunder med mulighed for at udvikle parkernes indhold, så det kan imødekomme de mange brugeres skiftende ønsker og behov, og øge parkernes naturindhold og biodiversitet.

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

De berørte ejendomme er:

Nørresundby markjorder, matr.nr. 8e og 75h,
Nørresundby Bygrunde, matr.nr. 20aø,
Aalborg Markjorder, matr.nr. 4dy.

Interesserede kan rekvirere fredningsforslaget ved skriftlig henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø eller Aalborg Kommune Boulevarden 2, 9000 Aalborg.
Fredningsforslaget vil desuden blive lagt ud på fredningsnævnenes hjemmeside.

 

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget

Mandag, den 17. juni 2019 kl. 09.00
i Aalborg Kommunes lokaler, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
Mødelokale 159 og 160

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb. Der forventes at blive foretaget besigtigelse af arealerne i fortsættelse af mødet.

 

Se fredningsforslag og kort i nedenstående links:

Fredningsforslag for Skanseparken og Østre Anlæg i Aalborg Kommune

Oversigtskort til fredningsforslag om Skanseparken og Østre Anlæg i Aalborg Kommune

Fredningskort for Skanseparken i Aalborg Kommune

Fredningskort for Østre Anlæg i Aalborg Kommune

 

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del

Aalborg, den 10. maj 2019

Torben Bybjerg Nielsen.