Fredningsforslag for Esrum Søs omgivelser i Nordsjælland

Publiceret 14-06-2019
Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Kommune har rejst et forslag til fredning af Esrum Søs omgivelser i Hillerød Kommune, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune. Fredningsforslaget omfatter ca. 718 ha.

Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Kommune har d. 12. marts 2019 rejst forslag til fredning af Esrum Søs omgivelser i Hillerød Kommune, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune.

Fredningsforslaget omfatter omkring 718 ha.

Formålet med forslaget er, at:

- Bevare og forbedre det åbne kultur- landsbrugslandskab med store udsyn over det markante istidslandskab og over Esrum Sø

- Sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for et rigt dyre- og planteliv.

- Medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som området er udpeget for i henhold til det til en enhver tid gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000 område nr. 133 – Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov

- Sikre og forbedre offentlighedens adgang til området

- Skabe mulighed for etablering af en rekreativ sti, der er tilpasset natur og landskab

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Der holdes offentligt møde om fredningsforslaget med efterfølgende besigtigelse af området:

Torsdag den 22. august, kl. 10 – 12.

Nødebo Kro, Nødebovej 26, 3480 Fredensborg.

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

Se fredningsforslaget, kort og bilag i nedenstående links:

Fredningsforslaget

Fredningskort

Kortbilag 2

Kortbilag 3

Kortbilag 4

Sagsnr. FN-NSJ-057-2018F