Forlænget frist for afgørelse af Vejle Ådal fredningen

Publiceret 05-02-2019
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlige del, har den 4. februar 2019 besluttet at forlænge fristen for afgørelse i sagen om fredningen af Vejle Ådal fra den 23. marts 2019 til den 22. marts 2021.

Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlige del, modtog den 23. marts 2017 forslaget om fredning af Vejle Ådal.
Forslaget der er femsat af Danmarks Naturfredningsforening omfatter 123 lodsejere og 846,81 ha.

Grundet en revidering af fredningsforslaget og deraf medførte fristforlængelse for fremsættelse af erstatningskrav samt behandlingstider i Miljøstyrelsen og Vejle Kommune, har fredningsnævnet vurderet, at afgørelse i sagen ikke kan træffes inden den oprindelige frist sat til 23. marts 2019.
Sideløbende skal fredningsnævnet tage stilling til om der skal foretages en miljøvurdering for området. 

Da Fredningsnævnet ønsker at behandle alle sagens aspekter, herunder erstatningsretlige problemer, forlænges fristen til behandling af forslaget derfor med 2 år, til den 22. marts 2021. Beslutningen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 37a, stk 3. 

Beslutningen om udsættelse af fristen for afgørelse af fredningen om Vejle Ådal (FN-SJN-26-2017) kan læses her

Beslutningen kan udleveres hos fredningsnævnets sekretariat, Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del, Kolding Åpark 11, 6000 Kolding.

Ydermere kan beslutningen, jf. naturbeskyttelsesloven § 43, påklages til Miljø- og Fødevarklagenævnet med klagefrist 4 uger efter denne bekendtgørelse.
Klagevejledning kan læses her.

 

Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del.
Kolding, den 4. februar 2019