Bortfald af fredningsforslag vedrørende et areal ved Bakkelandet omkring Kielstrup sø, Mariagerfjord Kommune, og om genfremsættelse af forslaget

Publiceret 01-02-2019
Fredningsforslag

Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del, skal herved meddele, at det forslag, der blev fremsat over for fredningsnævnet den 1. november 2016 vedrørende fredning af arealer ved Bakkelandet omkring Kielstrup sø, er bortfaldet den 1. november 2018.

Der er den 18. december 2018 af Danmarks Naturfredningsforening over for fredningsnævnet fremsat et nyt forslag vedrørende arealerne på uændret grundlag men med nogle revideringer. En fredningssag, der er bortfaldet, kan inden for 2 måneder efter, at den er bortfaldet genfremsættes én gang på uændret grundlag, jf. naturbeskyttelseslovens § 37a, stk.2, jf. stk. 1. Fristen er således overholdt.

Forslaget har j.nr. FN-NJS-53-2018.

Formålet med fredningen er:

  • At bevare og forbedre områdets landskabsværdier, herunder at fastholde og om muligt øge de åbne arealer til gavn for oplevelsen af landskabets former og for udsigtsmulighederne,
  • At bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyrelivet,
  • At sikre og forbedre offentlighedens adgang samt mulighederne for at færdes og opholde sig i fredningsområdet,
  • At medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som området er udpeget for i henhold til det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for Natura2000-område nr. 22 Kielstrup sø.

Forslaget vedrører følgende matrikelnumre helt eller delvist:

Kielstrup by, Ove:
2c, 2d, 2f, 2h, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2q, 2r, 3a, ,3g, 3i, 3m, 3o, 3p, 4b, 5a, 5e, 7e, 8k, 8l, 9f, 10c, 10n, 10p, 11e, 12f, 12h, 12k,12m, 13b, 13l, 23a,

Krogen, Valsgård:
2f, 3b, 4b, 5b, 6a, 6b, 6c, 6d,6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 10c, 10e, 10f, 11e,12,

Lånhus, Ove:
1a, 1b, 1c, 1f, 1g, 1h, 1i, 2, 4, 6, 9,10

Overkarls Gde, Ove:
12a, 12d, 13c, 13f, 13g, 13h, 13i, 13k, 13m, 13n, 14a,

Ovegård Hgd, Ove:
1k, 1v, 1x, 1y, 1z, 1æ, 1ap, 1aq, 1ar, 1da, 1bg, 1bh, 1dc,

Umatrikuleret areal stort 5,83 ha.

Det reviderede forslags indbringelse for fredningsnævnet har retsvirkning efter naturbeskyttelseslovens § 37, hvorefter der derefter ikke må foretages noget, der strider mod fredningsforslaget. Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Interesserede kan rekvirere fredningsforslaget og bilag hertil ved henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

Der afholdes offentligt møde

Mandag, den 25. marts 2019 kl. 10.00
på Bramslev Gård
Bramslev Bakker 4, 9500 Hobro


Der vil på mødet af forslagsstiller blive redegjort for det reviderede forslag og fredningens forløb, ligesom der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.

 

Se fredningsforslaget for Bakkelandet omkring Kielstrup Sø her

Se kort 1 over fredningsforslaget her 

Se kort 2 over fredningsforslaget her 

Se kort 3 over fredningsforslaget her 

Se kort 4 over fredningsforslaget her 

Se kort 5 over fredningsforslaget her 

 

Aalborg, den 1. februar 2019

Torben Bybjerg Nielsen

Formand for fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del