Høring over Miljøvurdering af fredningsforslaget for Bakkelandet omkring Kielstrup Sø i Mariagerfjord Kommune

Publiceret 15-11-2019
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet offentliggør hermed miljøvurdering af fredningsforslaget for Bakkelandet omkring Kielstrup Sø med henblik på høring og afgivelse af eventuelle bemærkninger.

Bemærkninger til miljøvurderingen skal være Fredningsnævnet i hænde senest d. 15. januar 2020.

 

Miljøvurdering
Ifølge §8, stk. 2 1-2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) skal myndigheden vurdere, om der skal udarbejdes en miljøvurdering for planer og programmer omfattet af lovens § 8, stk. 1, der kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer. Ifølge § 8, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Jf. orientering fra Miljøstyrelsen af 22. maj 2018 om reglerne for miljøvurdering af fredningsforslag, skal sagsrejser vurdere, om forslaget er omfattet af miljøvurderingsreglerne samt tilvejebringelse det faktuelle grundlag for miljøvurderingen. Det er fredningsnævnet, der forestår at sende materialet i høring samt at modtage høringssvar, og det er ligeledes fredningsnævnet, der på baggrund af det tilvejebragte materiale træffer afgørelse om miljøvurdering.

Konklusion
Fredningsrejser har vurderet, at fredningsforslaget er omfattet af lovens § 8 og har derfor foretaget en vurdering af de forventede miljøkonsekvenser, som følge af fredningsforslaget. Undervejs i udarbejdelsen af miljøvurderingen er indhentet høringssvar fra hhv. Mariagerfjord Kommune og Miljøstyrelsen angående rapportens afgrænsning. Det konkluderes på baggrund af miljøvurderingen af fredningsforslaget ikke kan antages, at have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Læs Miljøvurderingen her.