Screeningsafgørelse om miljøvurdering ifm. fredningsforslaget for arealer ved Krogens og Hørbylund Møllebække

Publiceret 28-01-2019
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, har vurderet, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget om fredning af arealer ved Krogens og Hørbylund Møllebække i Frederikshavn Kommune.

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, har den 16. maj 2017 modtaget forslag om fredning af arealer ved Krogens og Hørbylund Møllebække i Frederikshavn Kommune.

Formålet med fredningen er,

- At bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv.

- At bevare og forbedre forholdene for områdets naturtyper, herunder særligt de lysåbne naturtyper, samt sikre deres funktion som levested for sårbare arter.

- At medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen.

- At bevare og forbedre de landskabelige værdier i fredningsområdet.

Fredningsnævnet har på baggrund af den screening, som er foretaget af sagsrejseren, Danmarks Naturfredningsforening, og de i øvrigt foreliggende oplysninger vurderet, at fredningsforslaget ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2, nr. 1. jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 3.

Screeningsafgørelsen indeholder ikke stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gennemførelse, men er alene en afgørelse om, at fredningsforslaget ikke skal gennemgå en miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredningen. 

Se screeningsafgørelsen om miljøvurdering for arealer ved Krogens og Hørbylund Møllebække (FN-NJN-31-2017) her