Screeningsafgørelse om miljøvurdering ifm. fredningsforslaget om fredninger af arealer ved Øster Brønderslev Kirke

Publiceret 28-01-2019
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, har vurderet, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget om fredning af et areal omkring Øster Brønderslev Kirke i Brønderslev Kommune.

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, har den 26. marts 2018 modtaget forslag om fredning af arealer ved Øster Brønderslev Kirke.

Formålet med fredningen er,

- At sikre den frie indsigt og udsigt til og fra Øster Brønderslev Kirke og kirkegård

- At sikre at kirkens omgivelser fremstår harmoniske og afbalancerede omkring kirken som det centrale element

- At sikre offentlig adgang til de fredede områder syd for Elmevej og stiforbindelser gennem dette område

- At sikre og udvikle områdets rekreative værdier

- At fastlægge en overordnet ramme for aktiviteterne i området

Fredningsnævnet har på baggrund af den screening, som er foretaget af sagsrejseren, Brønderslev Kommune, og de i øvrigt foreliggende oplysninger vurderet, at fredningsforslaget ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2, nr. 1. jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 3.

Screeningsafgørelsen indeholder ikke stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gennemførelse, men er alene en afgørelse om, at fredningsforslaget ikke skal gennemgå en miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredningen.

Se screeningsafgørelsen om miljøvurdering for arealerne ved Øster Brønderslev Kirke (FN-NJN-24-2018) her