Screeningsafgørelse om miljøvurdering ifm. fredningsforslaget for Orøs marine forland

Publiceret 29-01-2019
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Vestsjælland har vurderet, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune.

Fredningsnævnet for Vestsjælland har den 21. december 2016 modtaget et af Danmarks Naturfredningsforening fremsat forslag om fredning af Orøs marine forland.

Formålet med fredningen er ifølge forslaget:

  • at bevare områdets naturtyper for at fastholde og skabe et artsrigt plante- og dyreliv, herunder at sikre mulighed for pleje af områdets naturtyper 
  • at medvirke til at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de plante- og dyrearter, som er omfattet af Habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF), herunder at sikre, at arten mygblomst (Liparis loeselii) opnår og opretholder en gunstig bevaringsstatus i kerneområdet.

  • at sikre og forbedre yngle- og rasteområderne for grønbroget tudse (Pseudepidalea viridis), der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

  • at sikre øerne og holmene som forstyrrelsesfrie yngleområder for kystfugle herunder at sikre gunstig bevaringsstatus for klyde (Recurvirostra avosetta), fjordterne (Sterna hirundo) og havterne (Sterna paradisaea), der er opført på bilag I under Fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv 79/409).

  • at fastholde og forbedre adgangsmulighederne for offentligheden gennem et veludbygget stisystem samt sikre og forbedre offentlighedens muligheder for friluftsaktiviteter.

Fredningsnævnet har på baggrund af den af sagsrejseren Danmarks Naturfredningsforening foretagne screening og det heri anførte vurderet, at fredningsforslaget, der alene omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet efter § 10, jf. § 8, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningsafgørelsen indeholder ikke en stillingtagen til spørgsmålet om fredningsforslagets gennemførelse, men er alene en afgørelse om at fredningsforslaget ikke skal gennem en miljøvurdering, før fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredningen.

Se screeningsafgørelsen om miljøvurdering af fredningsforslag for Orøs marine forland (FN-VSJ-104-2016) her