Referat af offentligt møde afholdt mandag den 25. marts 2019 - Bakkelandet ved Kielstrup Sø

Publiceret 24-04-2019
Øvrige annonceringer

Mandag den 25. marts 2019 blev der afholdt offentligt møde på Restaurant Bramslev Bakker i sagen FN-NJS-53-2018, vedrørende forslaget til fredning af Bakkelandet ved Kielstrup Sø.

Fredningsnævnet var mødt ved formanden, dommer Torben Bybjerg Nielsen, det ministerudpegede medlem Poul Roesen og det kommunalt udpegede medlem Danny Juul Jensen. For Miljøstyrelsen, København mødte Else Marie Stamphøj, For Mariagerfjord Kommune mødte Anders Horsten, For Danmarks Naturfredningsforening mødte Kaare Tvedergaard Kristensen, Ole Jappe, Kaj Edlund og Ole Guldberg, For Friluftsrådet mødte Børge Poulsen. Endvidere var mødt en række lodsejere og partsrepræsentanter. Der blev fremlagt: - Forslag til fredning af Bakkelandet omkring Kielstrup sø, modtaget i fredningsnævnet den 18.december 2018 - Korrigeret forslag fra januar 2019 - Bekendtgørelse i Statstidende af 1. februar 2019 - Brev af 1. februar 2019 sendt til lodsejere og andre interesserede parter.

Det følger af naturbeskyttelsesloven, at der i en fredningssag skal afholdes mindst ét offentligt møde. Indsigelser kan fremsættes under mødet, men også meget gerne skriftligt. Formanden fastsatte fristen herfor til 2 måneder regnet fra mandag den 25. marts. Hvis man tidligere har fremsat indsigelser er det alligevel nødvendigt igen at fremkomme med sine indsigelser. Hvis man henholder sig til det tidligere fremsatte, kan man vedhæfte dette og blot oplyse, at indsigelserne stadig er de samme. Det henstilles, at indsigelserne gøres korte og præcise.

Det nu fremsatte forslag indeholder flere ændringer, hvorfor der igen vil blive afholdt besigtigelse. Datoen er fastsat til mandag den 20. maj 2019. En lodsejer kan anmode om genbesigtigelse i dag eller snarest muligt efter dette møde, og det vil blive noteret. I øvrigt vil nævnet koncentrere sin besigtigelse om de områder, hvor der er sket ændringer i forhold til det tidligere fremsatte forslag. Endelig redegjorde formanden for retsvirkningerne af forslaget, herunder at der ikke må foretages noget, der strider mod fredningsforslagets bestemmelser. Der vil dog kunne søges om dispensation fra forslaget.

Fredningsnævnet træffer afgørelse om hel eller delvis fredning efter det fremsatte forslag eller afvisning heraf. Der vil efter en eventuel godkendelse af forslaget endvidere blive taget stilling til et eventuelt erstatningskrav. Endelig oplyste formanden om klageadgang.

Læs hele referatet her.