Screeningsafgørelse om miljøvurdering ifm. fredningsforslaget for Keldsø-området

Publiceret 05-08-2019
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordsjælland finder fredningsforslaget i overensstemmelse med fredningens formål, og at der ingen væsentlig indvirkning er på miljøet, og at en eventuel indvirkning kun er fremmende for miljøet.

Til brug for sin stillingtagen til, om der skal udarbejdes en miljøvurdering, har fredningsnævnet indhentet et screeningsnotat fra Danmarks Naturfredningsforening, der var sagsrejser. Danmarks Naturfredningsforening har på baggrund af notatet indstillet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Indstillingen er begrundet med, at forslaget alene vil have uvæsentlige miljømæssige konsekvenser, og at disse i langt overvejende grad er positive for naturen, landskabet og miljøet.

Formålet med fredningsforslaget er bl.a. at sikre og forbedre det nuværende landskab ved Keldsøområdet, at sikre den biologiske mangfoldighed i området, og at forbedre vilkårene for et rigt dyre- og planteliv. Naturbeskyttelsesloven tilsigter særligt at beskytte naturen med dens bestand af dyr og planter samt de landskabelige og naturhistoriske værdier, jf. naturbeskyttelseslovens § 1, stk. 2. Fredningsnævnet kan træffe afgørelse om fredning af et område med henblik på varetagelse af disse formål, jf. § 33, stk. 1.

Afgørelse og begrundelse

Sagen er behandlet af formanden for fredningsnævnet Morten Larsen og det af miljøministeren udpegede medlem Niels Olesen samt det af Helsingør Kommune udpegede medlem Nina Uhland Kristensen og det af Gribskov Kommune udpegede medlem Karsten Andersen.

Fredningsnævnet finder, at fredningsforslaget er i overensstemmelse med disse formål.

Fredningsnævnet bestemmer derfor, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 10, jf. § 8, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 1, nr. 1 og 3.

Læs screeningsafgørelsen i sin helhed, klik her

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter, at afgørelsen er offentlig bekendtgjort. Klagen skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sagen, at klageren betaler et gebyr. Gebyret udgør 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. De anførte beløb er gebyrernes størrelse på 2016-niveau. Gebyrerne reguleres efter prisindekset. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af gebyrerne på sin hjemmeside. Gebyret kan i visse tilfælde blive tilbagebetalt, herunder hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves.